September 9 – September 12, 2021

Bastian Börsig
Rainer Fetting
Jochen Hein
Ruprecht von Kaufmann
Yongchul Kim
Bernd Kirschner
Logan T. Sibrel
Jan De Vliegher

www.positions.de

Ruprecht von Kaufmann, Die vergangene Zeit, 2021, oil on linoleum on wood, 163 x 153 cm, Galerie Thomas Fuchs
Ruprecht von Kaufmann, Die vergangene Zeit
2021, oil on linoleum on wood, 163 x 153 cm

Go back